Mã vận đơn | Mã đối tác
Góp ý dịch vụ | Đánh giá dịch vụ:
Thông tin người gửi
Thời gian tạo: 06/02/2017 11:43
Dịch vụ: Chuyển phát nhanh dưới 50kg
Trọng lượngg: 60
Số Kiện: 0
Thời gian hoàn thành: 2/6/2017 3:02:03 PM
Mã đối tác:
Nội dung:
Ghi chú:
Tình trạng THBB-BP:
Thông tin người Nhận.
Tên người nhận: Không tồn tại
Ngày nhận thực tế: 06/02/2017 15:02
Người nhận thực tế: Thanh
ĐT người nhận: Không tồn tại
Địa chỉ nhận: Không tồn tại
Công ty nhận: Không tồn tại
Chi tiết hành trình
Ngày giờ SĐT Nhân viên xử lý Bưu cục xử lý Trang thái
06/02/2017 11:43 1234567890 KIỂM SOÁT BD BƯU CỤC BÌNH DƯƠNG Đang phát
06/02/2017 11:44 0909341333 BD Nguyễn Hoàng BT BƯU CỤC BÌNH DƯƠNG Đang phát
06/02/2017 15:02 0909341333 BD Nguyễn Hoàng BT BƯU CỤC BÌNH DƯƠNG Phát thành công
Định Vị đơn hàng