Thông Báo Chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty.

Ngày Đăng: 10/02/2018 11:57:28

Công ty Cổ phần Bưu chính Thành phố trân trọng thông báo về việc chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty như sau:

- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông                  Số lượng: 125.000 cổ phần

- Giá chào bán cổ phần: 10.000 VNĐ/cổ phần

- Số lượng nhà đầu tư tối đa: 02 nhà đầu tư

- Thời điểm tiếp nhận đăng ký mua cổ phần: 10/02/2018- 25/02/2018

- Thời điểm hoàn tất thủ tục mua cổ phần: 25/02/2018-10/03/2018

- Nhà đầu tư hoàn tất thủ tục mua cổ phần sẽ trở thành cổ đông mới của Công ty

- Thông tin tài khoản ngân hàng và thông tin chi tiết khác mời Quý đầu tư xem trong file đính kèm

 

Công ty Cổ phần Bưu chính Thành phố trân trọng thông báo !